Bidrag från Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond beviljas till ett bestämt tillfälligt behov till en ensamstående kvinna (med eller utan barn) med en årsinkomst som inte överstiger 170.000 kronor.

Det högsta belopp som stiftelsen får betala ut under ett och samma år till en och samma kvinna är 2.000 kronor. Som mest kan bidraget erhållas fyra gånger.

BAKGRUND

Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond bildades år 1935 av pedagogen Alma Detthow (1855-1937), grundare och rektor för Detthowska flickskolan i Stockholm. Enligt stiftelseurkunden ska fondens årliga avkastning delas ut som ”tillfällig hjälp åt oförvållat i nöd komna eller på grund av sjukdom i behov varande kvinnor och skall i synnerhet hjälp till självhjälp utgå”.

Bidragen är avsedda för kvinnorna och exempel på vad de kan gå till är glasögon, tandvård, dator, rehabilitering eller annat det finns behov av. Bidrag beviljas inte till semesterresor, kolonivistelser för barn etc. I uttrycket ”oförvållat i nöd komna” avses inte detta.

VIKTIGT ATT FYLLA I ANSÖKAN RÄTT

  • Fyll noga i ansökningsblankettens två sidor som följer nedan. Bifoga kopior på de efterfrågade bilagorna. Särskilt viktiga är bilagorna ”Inkomstdeklaration 1” och ”Specifikation till inkomstdeklaration” (beställs från Skatteverket, telefon 0771-567 567).
  • En ofullständigt ifylld ansökan utan bifogade kopior behandlas inte.
  • Skicka inte med läkarintyg eller bilagor om skulder.
  • Ansökningar tas emot från hela landet och utbetalning av beviljade bidrag sker en gång per månad. Stiftelsen har tyvärr inte möjlighet att ge förhandsbesked om en ansökan beviljas eller avslås. Har du inte fått en utbetalning inom fem-sex veckor har du inte beviljats bidrag. Insända handlingar förstörs efter en tid.

ÖVRIG INFORMATION GÄLLANDE STIFTELSEN OCH REGLERNA KRING BIDRAGSGIVNING

Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond är skattebefriad så länge stiftelsen uppfyller bestämmelserna i inkomstskattelagen om bidrag till behövande (SFS 1999, nr 1229, kap 7 § 4). I samband med stiftelsens deklaration kan Skatteverket komma att granska att bidrag lämnats till behövande kvinnor med en taxerad årsinkomst ej överstigande 170.000 kronor.

Skatteverket kan också kontrollera att den sökande är ensamstående. Är du sammanboende eller gift (även om du inte bor med din make/maka) är du inte berättigad till bidrag från stiftelsen.

År 1927 grundades även Alma Detthows Stiftelse med uppgift att äga och förvalta fastigheter vars lägenheter med förmånliga villkor skulle hyras ut till självförsörjande lågt avlönade kvinnor. Ibland förväxlas Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond med Alma Detthows Stiftelse men det bör uppmärksammas att de är två självständiga stiftelser med olika ändamål.

 

 

ANSÖKAN POSTAS TILL

Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond
Box 1 1 1 9
131  26 NACKA STRAND

Telefontid tisdagar 12:00-14:00
Telefon 0733-22 70 40 (telefonsvarare)

Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond har nya kontaktuppgifter från och med augusti 2014. Den tidigare adressen Kallskärsgatan 5, 115 33 STOCKHOLM har upphört.