Bidrag från Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond beviljas till ett bestämt tillfälligt behov till en ensamstående kvinna med eller utan barn och med en årsinkomst som inte överstiger fyra prisbasbelopp, det vill säga totalt 178.000 kr år 2015. Det högsta belopp som stiftelsen får betala ut under ett och samma år till en och samma kvinna är 2.000 kronor. Som mest kan bidraget erhållas fyra gånger.

Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond bildades år 1935 av pedagogen Alma Detthow (1855-1937), grundare och rektor för Detthowska flickskolan i Stockholm. Enligt stiftelseurkunden ska fondens årliga avkastning delas ut som ”tillfällig hjälp åt oförvållat i nöd komna eller på grund av sjukdom i behov varande kvinnor och skall i synnerhet hjälp till självhjälp utgå”.

Bidragen är avsedda för kvinnorna och alltså inte till barnen, även om hänsyn tas till att det finns barn när ansökan behandlas. Exempel på vad fondmedel kan beviljas till är glasögon, tand- och sjukvård, dator, rehabilitering eller annat det finns behov av. Bidrag beviljas inte till semester-resor, sommaraktiviteter för barn etc. I uttrycket ”oförvållat i nöd komna” avses inte detta.

FYRA ANSÖKNINGSPERIODER VARJE ÅR

Ansökningar tas emot och behandlas följande perioder: 15 januari – 28 februari, 15 april – 31 maj15 augusti – 30 september samt 1 november – 15 december. Ansökningar som kommer till fonden mellan ansökningsperioderna behandlas inte.

VIKTIGT ATT FYLLA I ANSÖKAN RÄTT

  • Fyll noga i ansökningsblankettens två sidor. Bifoga kopior på ”Inkomstdeklaration 1” och ”Specifikation till inkomstdeklaration” (beställs från Skatteverket, telefon 0771-567 567), personbevis, hyresavi samt kopia på månadsutbetalning t ex från Försäkringskassan, arbetsgivare eller socialtjänst. En ofullständigt ifylld ansökan utan efterfrågade kopior behandlas inte.

  • Ansökningar tas emot från hela landet. Stiftelsen har tyvärr inte möjlighet att ge förhandsbesked om en ansökan beviljas eller avslås. Har du inte fått en utbetalning inom fyra veckor efter avslutad ansökningsperiod har du inte beviljats bidrag. Ansökningarna arkiveras medan insända bilagor till ansökningarna förstörs efter en tid.

ÖVRIG INFORMATION GÄLLANDE STIFTELSEN OCH REGLERNA KRING BIDRAGSGIVNING

Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond är skattebefriad så länge stiftelsen uppfyller bestämmelserna i inkomstskattelagen om bidrag till behövande (SFS 1999, nr 1229, kap 7 § 4). I samband med stiftelsens deklaration kan Skatteverket komma att granska att bidrag lämnats till behövande kvinnor med en taxerad årsinkomst ej överstigande fyra (4) prisbasbelopp. Skatteverket kan också kontrollera att den sökande är ensamstående. Är du sammanboende eller gift (även om du inte bor med din make/maka) är du inte berättigad till bidrag från stiftelsen.

År 1927 grundades även Alma Detthows Stiftelse med uppgift att äga och förvalta fastigheter vars lägenheter med förmånliga villkor skulle hyras ut till självförsörjande lågt avlönade kvinnor. Ibland förväxlas Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond med Alma Detthows Stiftelse men det bör uppmärksammas att de är två självständiga stiftelser med olika ändamål.

 

 

ANSÖKAN POSTAS TILL

Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond
Box 1 1 1 9
131  26 NACKA STRAND

Telefon 0733-22 70 40 (telefonsvarare)
Telefontid tisdagar 12:00-14:00

Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond har nya kontaktuppgifter från och med augusti 2014. Den tidigare adressen Kallskärsgatan 5, 115 33 STOCKHOLM har upphört.