Välkommen!

Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond vänder sig till dig som är ensamstående kvinna. Har du ett bestämt tillfälligt behov, är du välkommen att ansöka om bidrag till detta. Du får dock inte ha en årsinkomst som överstiger fyra prisbasbelopp, vilket 2023 motsvarar 210 000 kronor (beskattningsbar inkomst). Du får ej heller ha nettoförmögenhet. Som mest kan du enligt regelverket f.n. beviljas 2.000 kronor under ett år och som mest fyra (4) gånger totalt.

Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond tar emot ansökningar från hela landet. Stiftelsen bildades 1935 av pedagogen Alma Detthow (1855-1937), grundare av Detthowska flickskolan i Stockholm. Enligt stiftelseurkunden ska fondens årliga avkastning delas ut som ”tillfällig hjälp åt oförvållat i nöd komna eller på grund av sjukdom i behov varande kvinnor och skall i synnerhet hjälp till självhjälp utgå”.

POSTADRESS

Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond
Box 19050
167 19 BROMMA
Telefon 0733-22 70 40  
Telefontid: tisdagar 12:00-14:00 – under ansökningsperioderna (OBS!), se nedan.

Administrativ mejladress (OBS – ej för bidragsansökningar mm, vi tar ej emot ansökningar via email): almadetthowfond@gmail.com  

Du som söker måste vara ensamstående kvinna och du måste söka till dig själv. Är du sambo eller gift, även om ni inte bor tillsammans, är du inte berättigad att erhålla bidrag. Har du barn tar stiftelsen hänsyn till detta när ansökan behandlas, men du kan inte söka till barnet/barnen. Eventuellt beviljat bidrag är avsett för dig och det just du själv har behov av. Det är viktigt att Du anger ändamålet på ansökan – dvs. vad Du vill ha bidrag till.

Bidrag beviljas inte för t.ex. semesterresor, smink/skönhetsvård, kurser, fritids- eller barnaktiviteter etcetera. I uttrycket ”oförvållat i nöd kommen” avses inte detta. Har du hemmavarande vuxna barn, anses dessa kunna bidra även till Din försörjning. Bidrag beviljas heller inte om du sammanlagt över åren beviljats 8.000 kronor, dvs 4 gånger är det maximala antalet bidrag man kan erhålla från denna stiftelse. (Har sökande erhållit bidrag fyra gånger över tid, är det således utsiktslöst att söka igen).

Vänligen observera att Stiftelsens enligt urkunden inte kan medge större bidrag än 2.000:- per år, varför ansökningar som söker större belopp till olika specifika ändamål ej kan medges.

TVÅ ANSÖKNINGSPERIODER PER ÅR

Stiftelsen har två (2) ansökningsperioder per år: f.n.  1 mars – 15 april och 1 oktober – 15 november. Ansökan som postas till stiftelsen ”mellan” ansökningsperioderna behandlas inte. Stiftelsen har telefontid under ansökningsperioderna – se ovan.

Stiftelsen har inte möjlighet på grund av den stora mängden ansökningar, att ge ”förhandsbesked” om en ansökan beviljas eller avslås. Stiftelsen erhåller > 5 000 ansökningar varje år. Har du inte fått en utbetalning sex till åtta veckor efter avslutad ansökningsperiod, har du inte beviljats bidrag denna gång, men Du är alltid välkommen att söka igen. Stiftelsen meddelar inte de som ej erhåller bidrag under viss ansökningsperiod pga. volymen ansökningar. (Stiftelsen prioriterar hellre bidrag till fler, än att lägga >50 000:-/år på portokostnader). De som beviljas bidrag kommer att ”se” det på det konto som angivits i ansökan.

VIKTIGT FYLLA I ANSÖKAN RÄTT

Fyll i ansökningsblanketten. Bifoga kopior på ditt senaste skattebesked, eller ”Utdrag ur beskattningsuppgiftsregister” från din senaste självdeklaration (kan beställas från Skatteverket, 0771-567 567), personbevis, hyresavi samt kopia på månadsutbetalning till exempel från Försäkringskassan, arbetsgivare eller socialtjänst. Glöm inte att fylla i ”ändamålet”, dvs. vad Du tänkte använda bidraget till.

En ofullständigt ifylld ansökan utan efterfrågade kopior kan inte att behandlas. Då Stiftelsen erhåller en stor mängd ansökningar, har vi inga möjligheter att ”sortera in” handlingar som kommer oss tillhanda i efterhand, som ”kompletteringar” – så det är viktigt för Dig att ansökan är komplett när den skickas in.

Stiftelsen betalar endast ut bidrag till angivet bankkonto, vi har ingen möjlighet att betala ut via bank-/plusgiro-avier eller på annat sätt, av såväl administrativa som redovisningstekniska skäl. Utbetalning kan ej heller ske till annans konto, än den sökandes eget.

Observera att socialtjänst (eller KFM) inte har formell rätt att minska andra eventuella bidrag till Dig, som en följd av att Du har erhållit bidrag från oss. (Se bl.a. SOSFS 2013:1, Stiftelsens syfte är inte att bidra till kommunal ekonomi, utan att utgöra ett kortsiktigt ekonomiskt stöd till den sökande personligen). 

ÖVRIG INFORMATION

Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond är skattebefriad så länge stiftelsen uppfyller bestämmelserna i inkomstskattelagen om bidrag till behövande (SFS 1999, nr 1229, kap 7 § 4). I samband med stiftelsens deklaration kan Skatteverket komma att granska att bidrag lämnats till behövande kvinnor med en taxerad årsinkomst ej överstigande fyra prisbasbelopp. Ansökningarna behandlas naturligtvis helt konfidentiellt. Beviljade ansökningar arkiveras sju år (styrs av Bokföringslagen), medan samtliga medsända bilagor förstörs. Ej beviljade ansökningar samlas i låsta återvinningskärl vid varje ansökningsperiod och destrueras (förstörs) omedelbart därefter i sin helhet. Stiftelsen har pga. volymen ansökningar ingen möjlighet att ”spara” ansökningar till kommande ansökningsperioder, för de som ej beviljats bidrag innevarande period.

Ibland förväxlas Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond med ”Alma Detthows Stiftelse” som äger och förvaltar fastigheter. Det bör uppmärksammas att dessa är två olika och från varandra helt självständiga stiftelser, med olika syfte och verksamhet. För frågor kring lägenhetsansökningar, kontakta https://www.radstornet.se/stiftelsen-alma-detthow/ – Rådstornet AB som är ”denna andra” Detthow -stiftelses fastighetsförvaltare.

Stiftelsen står, som majoriteten av svenska stiftelser, under Länsstyrelsens tillsyn.